ALGEMENE VOORWAARDEN


Laatst gewijzigd: november 2020

 

Allurebeautybar.nl met alle inhoud, gegevens en andere materialen die deze bevatten (“inhoud”), zijn eigendom van of worden beheerd door Allure Beauty Bar, een in Nederland opgericht bedrijf met als adres Heereweg 110 2161BM Lisse. Allure Beauty Bar wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “wij”, “ons”, “onze” of “ALLURE”.

 

Registratie op website.

Als je je bij ons wilt registreren om de ALLURE-service te gebruiken, moet je akkoord gaan met de voorwaarden van de geregistreerde gebruikersovereenkomst. Als je je bij ons wilt registreren om schoonheidsprofessional te worden, moet je voldoen aan de kwalificatievereisten en akkoord gaan met de voorwaarden van de professionele overeenkomst.

 

Gebruik van de diensten.

Allure is een online boekingsplatform, waarmee gebruikers kunnen bladeren en / of bepaalde schoonheidsdiensten kunnen boeken die worden geleverd door een door de gebruiker gekozen interne of externe schoonheidsspecialist, en van tijd tot tijd ook om fysieke en / of downloadbare producten met betrekking tot schoonheid te kopen. en persoonlijke en / of gezondheidszorg (“Producten”). De boekingsdienst en het te koop aanbieden van Producten vormen samen de “Dienst”.

 

Gebruik van de dienst.

ALLURE biedt beauty, spa en wellness diensten aan huis, bij bedrijven en op evenementen aan. De diensten van ALLURE worden gegeven door interne en externe stylisten.

 

Prijs en Betaling.

Klanten betalen online via de aangeboden betaalmethodes de producten worden pas geleverd nadat de betaling bij ALLURE ontvangen is. Betaling op locatie gaat contant of via een betalingsapp (zoals Tikkie). De betaling dient altijd direct na de gegeven behandeling te worden voldaan. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Aansprakelijkheid

ALLURE is niet aansprakelijk voor enige schade die een klant als gevolg van het gebruik van de Dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van ALLURE. ALLURE is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van een klant of een stylist.

 

Annuleren

De klant dient een afspraak tenminste 24 uur van te voren te annuleren. Bij annulering binnen 24 uur worden de afspraken volledig in rekening gebracht. Een afspraak wijzigen is mogelijk maar zijn pas geldig na ontvangst van bevestiging van ALLURE Beauty Bar.

 

Privacy

Wij vinden privacy erg belangrijk en behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Algemene Verordering  Gegevensbescherming (AVG).

 

Klachtenregeling

Als je ons op de hoogte wilt stellen van een klacht laat dit ons dan weten via info@allurebeautybar.nl.

 

Links op de webiste van Allure

De site kan van tijd tot tijd links naar andere websites en diensten weergeven en / of ernaar verwijzen. ALLURE: (i) onderschrijft de inhoud van dergelijke sites of services niet en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites of services, (ii) is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of services; en (iii) zal op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade die je kunt lijden door het gebruik van dergelijke websites. Als je besluit om toegang te krijgen tot gekoppelde sites of services, doe je dit op eigen risico.

 

Linken naar de site

Elke andere website kan een link naar de Site bevatten, op voorwaarde dat dit geen goedkeuring van zijn producten of diensten door ALLURE impliceert, de relatie met ALLURE niet verkeerd weergeeft of valse informatie over ALLURE presenteert, geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon en voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Houd er echter rekening mee dat ALLURE zich het recht voorbehoudt om dergelijke toestemming op elk moment in te trekken (in het algemeen of met betrekking tot specifieke site (s) zoals van toepassing in elk geval) en om andere passende maatregelen te nemen.

 

Inhoud

Tenzij anders vermeld, bezit of beheert hij alle relevante rechten op de site en de inhoud. Je mag geen enkel deel van de Site of de Inhoud publiceren, distribueren, extraheren, hergebruiken of reproduceren in welke vorm dan ook (inclusief opslaan op een medium) anders dan zoals uitdrukkelijk hierin toegestaan ​​of zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

 

Hacken

Je stemt ermee in om op geen enkele manier te proberen de site en/of de inhoud op enigerlei wijze te beschadigen, service te weigeren, te hacken, te kraken, herinrichten of anderszins te interfereren (gezamenlijk “interfereren”). Als je je op enigerlei wijze in een van deze zaken bemoeit, ga je ermee akkoord alle door ALLURE geleden schade te vergoeden. We zullen samenwerken met de autoriteiten bij het vervolgen van iedereen die zich bemoeit met de site en/of de inhoud of anderszins probeert ALLURE of andere partijen te bedriegen door gebruik te maken van de site en /of de inhoud of de daarin aangeboden diensten. ALLURE behoudt zich het recht voor om enige of alle toegang tot de Service aan een Gebruiker om welke reden dan ook, op elk moment en naar eigen goeddunken te weigeren. De gebruiker gaat ermee akkoord dat we de toegang van de gebruiker op elk moment kunnen blokkeren, en naar eigen goeddunken kunnen we het voortgezette gebruik van de site of de inhoud door de gebruiker zonder kennisgeving weigeren. We behouden ons het recht voor om elke actie te ondernemen die we naar eigen goeddunken passend achten met betrekking tot schendingen of handhaving van de voorwaarden van deze overeenkomst, en we behouden ons uitdrukkelijk alle rechten en rechtsmiddelen voor die ons bij wet of in billijkheid ter beschikking staan.

 

Handelsmerken

De merken en servicenamen die worden gebruikt op de Site en / of de Inhoud (inclusief maar niet beperkt tot “ALLURE”) zijn handelsmerken of handelsnamen van ALLURE of zijn handelspartners, tenzij anders vermeld. Je mag geen producten distribueren of diensten aanbieden onder of door verwijzing naar of anderszins dergelijke handelsmerken, handelsnamen of taglines gebruiken of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALLURE.

 

Vergoeding

De gebruiker gaat ermee akkoord ALLURE te vrijwaren voor enig verlies of enige schade die kan worden geleden door ALLURE (haar directeur, en / of gelieerde ondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot eventuele juridische kosten, die voortvloeien uit misbruik door de gebruiker van de site, de inhoud of het gebruik van de gebruiker) van alle informatie die daaruit is verkregen.

 

Scheidbaarheid

Als een deel, voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank als onwettig, niet-afdwingbaar of in strijd met enige relevante wet wordt beschouwd, blijven de overige delen of bepalingen geldig en blijven ze volledig van kracht.

 

Wijzigingen in deze overeenkomst

Deze overeenkomst en / of andere servicevoorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, en een dergelijke wijziging is van toepassing op alle gebruikers vanaf de datum en tijd dat dergelijke herziene voorwaarden op de site zijn geplaatst (of anderszins beschikbaar aan je zijn gesteld). Het voortdurende gebruik van de gebruiker van de site, de inhoud of de diensten die door ALLURE worden geleverd, betekent instemming met en aanvaarding van dergelijke wijzigingen of andere wijzigingen.

 

Wet en jurisdictie

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die ontstaan ​​onder of in verband met deze overeenkomst vallen onder het Nederlandse recht. Geschillen worden voorgelegd aan de kanton rechter te Den Haag (locatie Leiden).